Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Rudolf Salvetr poskytl předvolební vyjádření pro Klatoviny

Lídr kandidátky ODS pro komunální volby a starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr poskytl vyjádření pro předvolební anketu internetového blogu Klatoviny. 

Přinášíme Vám ho v celém znění:

 
1. Které tři problémy Klatov považujete za nejzásadnější a jakým způsobem je chcete řešit?
 

Problémem Klatov, stejně jako většiny českých měst obdobné velikosti a geografického umístění, je nedostatečná nabídka kvalifikované a vysoce kvalifikované práce, chcete-li pracovních míst. Je to jednak důsledek až zbytečné centralizace, kterou bohužel podporuje i český stát (např. celní úřady). Obdobným procesem prošly i velké firmy od bank po energetické společnosti(ČEZ, RWE), kdy na úrovni okresních měst zůstala jen kontaktní místa), Na periferii zůstávají výrobní jednotky, rozhodování se koncentruje do Prahy, popř. Plzně..

Druhým problémem je špatné napojení na dálniční síť. Chybí „přivadeč“ (silnice rychlostního typu) k dálnici, obchvat Klatov, propojení Plzeň – Deggendorf – Mnichov, o které velmi stojí i německá strana. To, že jsou dnes Klatovy relativně daleko od dálnice, výrazně komplikuje získání velkého investora do průmyslové zóny.

Nástrojů, které má město k dispozici, příliš není. Největší krize snad již odezněla a je před námi úkol získat do průmyslové zóny většího investora. Doplnil by tak dva nové, menší (jeden výrobní halu již staví, druhý, se kterým jsem podepsal smlouvu minulý týden, začne stavět na jaře). Společně vytvoří cca 80 kvalifikovaných pracovních míst. Budeme podporovat rozvoj optických sítí, aby bylo možné z Klatov komunikovat na úrovni alespoň touto cestou a pokusíme se vytvořit podnikatelský inkubátor nabízející příležitosti začínajícím podnikatelům a firmám orientovaným na činnosti s vyšší přidanou hodnotou.

Třetím problém je existence tzv. „nepřizpůsobivých“. Štědrá sociální síť vede k tomu, že určité skupině lidí vyhovuje být na sociálních dávkách. Volný čas tráví způsobem, který znepříjemňuje život slušným obyvatelům města, o vylepšování jejich příjmů ani nemluvě. Řešení tohoto problému

není plně v rukou města. Můžeme a budeme řešit důsledky, které pro život města přináší. Nadále budeme potlačovat herny a stálým kontrolním tlakem ztěžovat život ubytovacímu byznysu. Nenajdeme-li pevnější oporu v rozhodnutích „státu“, posílíme výrazně městskou policii a budeme  razantně vyžadovat součinnost státních orgánů, zejména policie.

Chceme, aby Klatovy byly i nadále městem lidí, kteří k němu mají svůj celoživotní vztah, často po mnoho generací. Radují se z nově postavených a opravených budov i veřejných prostranství a svým konáním jsou Klatovům sami prospěšní.

 

2. Často se říká, že v komunální politice se tolik neprojevují ideologické rozdíly jako na celostátní úrovni. I programy jednotlivých kandidujících stran či sdružení bývají v komunálních volbách velice podobné. Z jakého důvodu by tedy voliči v Klatovech měli volit právě kandidáty vaší strany/ sdružení? 

 V předvolební době, ani v uplynulém období, jsem osobně (ani moji kolegové) nikdy nesliboval věci nereálné. Volební program tak vychází z jasné představy. Na základě znalosti možností města a zkušenosti s jeho řízením dobře víme, čeho je možné dosáhnout, aniž bychom městskou pokladnu neúměrně zatížili, rozkolísali a znemožnili tak v dalších létech jeho rozvoj a nové investice. Dokázali jsme skloubit a vyvážit finanční prostředky jak do investičních akcí a průběžných oprav, tak i do významné podpory místních spolků, sportovní a kulturní činnosti v našem městě.

3. Jak hodnotíte výsledky práce Rady města v letech 2010-2014? Co se vedení města povedlo a co nepovedlo?

Pozitivně, což se asi od nás očekává … ale vážně, na počátku období jsme se rozhodli, že půjdeme cestou „více menších projektů“ se snahou získat podstatné financování z dotací z evropských fondů. Vycházeli jsme z informací, že plánovací období končící rokem 2014 je posledním velkým dotačním obdobím. Dokázali jsme připravit a realizovat zateplení několika školek a konečně i ZŠ v Tolstého ul., domovů pro seniorů v Podhůrčí, rekonstrukci letního kina, pavilonu skla, vybudovali jsme komunikace ( Za Čedíkem, propojovací komunikace Sobětice-Lažánky, Purkyňova ulice, chodník na příjezdu do Lub ze směru od Železné Rudy...), dokončili revitalizaci sídliště Pod Nemocnicí, postavili jsme skatepark. Jsou to projekty, které krom udržení a zlepšení základní infrastruktury města přináší městu něco navíc. Na počátku období „Katakomby“, na konci „Pavilon skla“-obojí jsou místa, která by měla přitáhnout a udržet návštěvníky do našeho města a pomoci tak i místním poskytovatelům služeb.

Přes značnou zátěž, jež předfinancování projektů přináší, radní a zastupitelé (za významné pomoci finanční komise a finančního výboru) dokázali najít rozumnou míru vlastních investic bez dotačního spolupodílu. Výsledkem je rozšíření a zatraktivnění plaveckého bazénu, či navýšení objemu prostředků do oprav komunikací (až na 15 mil. Kč ročně). Shoda byla i na údržbě veřejných prostranství a výstavbě dětských hřišť. Každý rok bylo od základu vybudováno jedno nové a dočkaly si jich i děti v našich integrovaných obcích (Habartice, Vícenice,…).

Každá práce pochopitelně přináší i chvíle, kdy jste zklamáni z pomalého postupu nebo neshody. Nejinak tomu bylo i v práci rady současné. Dílčí zklamání přicházela hlavně v záležitostech, kdy je obec odkázána na podporu a součinnost státních institucí. Dopady jejich rozhodnutí ale v plné výši pociťují lidé místní. Jako příklad snad uvedu, že jsme si velmi přáli, aby hazard z města zmizel takřka okamžitě a zcela. Asi nikdo netušil, jak silnou skupinu má proti sobě a že jsme zcela závislí také na rychlosti rozhodování ministerstva financí, které v minulosti výherní terminály proti vůli města povolilo. Dnes je v Klatovech necelá třetina hracích terminálů oproti stavu před dvěma léty. Podívám-li se nazpět, šel bych do tohoto souboje se svými kolegy znovu. Považuji to za rozhodně lepší cestu, než na stav rezignovat. Velké zklamání jsem cítil ve chvíli, kdy byla zrušena veřejná služba jako základ pro výplatu dávek. Dlouhodobě pobírající dávky okamžitě ztratili jakoukoliv motivaci k tomu, aby pro své město také něco vykonali. Ke stejné problematice patří i vyplácení „státních“ ubytovacích dávek (bez důsledné zpětné kontroly). Prospěch má jen ubytovatel, vše negativní pak řeší obce v rámci svých, často velmi omezených možností. Jen těžko se smiřují s tím, že k praktickým podnětům (dávky za práci, ubytovací dávky vyplácet jen v místě trvalého bydliště…), které jsme ke zlepšení stavu vznášeli, zůstali zatím zákonodárci hluší.

4. S kterými stranami bystě v případě úspěchu ve volbách byli ochotni spolupracovat? Se kterými naopak ne?

O zásadních rozhodnutích a záměrech významných pro život v Klatovech jsme připraveni jednat se všemi, kdo budou zastoupeni v zastupitelstvu města. Považuji za nesmírně podstatné, aby na nich byla široká shoda a nestávala se předmětem laciného politikaření. Tak jsem se o to snažil po celou dobu svého působení. Úzce spolupracovat jsme připraveni se všemi demokratickými uskupeními.

5. Kdyby se stal zázrak a bohatý mecenáš by poslal na účet města Klatovy miliardu korun – jak byste tuto částku investovali?  


Město (podobně jako rodiny) musí racionálně hospodařit s prostředky, které mají k dispozici v rámci běžného rozpočtu. Zázraky se nedějí, ale kdyby přece jenom…J. A předpokládám, že hovoříme skutečně o akcích investičních. V „zásobníku“ městských investic bychom dokázali rozhodně tuto sumu využít velmi rychle. Nicméně bych navrhoval pro valnou většinu prostředků (minimálně 90 %) využít pro město výhodně nastavených podmínek v bankovních domech a přiložit tuto sumu alespoň na čas k našim rezervám a rozhodnout s chladnou hlavou a odstupem. O mimořádných financích se nemá rozhodovat obratem a bez rozmyslu, pod dojmem „lehce nabyl“. Známe všichni velmi dobře i pokračování tohoto pořekadla. Část z nich bychom mohli využít na dokončení oprav dvou zbývajících historických objektů v samotném centru města („Sodovkárna“), které by výrazně pozvedly a oživily Vančurovu a Balbínovu ulici. Druhou oblastí, kde bych s klidným svědomím navrhnul prostředky využít, je zlepšení ochrany před velkou vodou v Lubech. A to i v případě, že bychom investovali, či spoluinvestovali, do majetku Povodí, tedy státního. Někteří mohou namítnout, že se jedná o ochranu jen několika desítek lidí a jejich nemovitostí. Toto se však dobře říká ze suchých domovů. Při vývoji prudkých zvratů počasí v posledních létech a zvyšující se frekvenci bleskových záplav je každé, byť i jen částečné snížení rizika, důležité.

 
Odpovědi všech lídrů kandidátek vyjma Nestraníků najdete na následujících odkazech:
 
 
 
Budoucnost začíná
doma.