Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Klatovy-město aktivních lidí

KLATOVY – město aktivních lidí

 

 

 

  • Děti a mládež

Cílená podpora stylu života je důležitá především u dětí a mládeže. Trávení volného času zájmovou, kulturní či sportovní činnost rozvíjí jejich osobnost, je i nejlepší prevencí drogových závislostí a sociálně negativních jevů.

 

  •  Organizovaný sport

Výrazná podpora města výkonnostnímu sportu umožňuje mladým sportovcům dosahovat kvalitních výsledků i na republikových soutěžích. Výjimečné talenty a reprezentanti našeho města jsou nejlepší motivací pro začínající sportovce. Sportovní areály se výraznou měrou podílí na vzhledu našeho města.

  

  • Neformální pohybové aktivity

Vybudování skateparku vytvořilo kvalitní podmínky pro „prkýnkáře“ a „kolaře“. Nabídku volně přístupných venkovních sportovišť chceme rozšířit o hřiště pro street gymnastiku a singltrackové trasy pro bikery v oblasti Hejna. Chceme propojit Klatovy a Beňovy novou cyklostezkou.

Budeme usilovat o podporu městské cyklistiky. Ke školám, školkám, veřejným budovám přibydou cyklostojany. Cyklodoprava bude více zohledněna  při řešení dopravní situace ve městě.

Chceme zatraktivnit cyklostezku pro letní volnočasové využití (návaznost nordic-walking tras pro pěší, Kneippovy chodníky, trasa „naboso“ pro relaxační využití) a zimní využití pro běžecké lyžování..

Myslíme také na nejmladší obyvatele města. Pro rodiny s malými dětmi hodláme dále rozvíjet dětská hřiště, přidávat herní prvky na frekventovaná místa (cyklostezka) rozvíjející přirozené pohybové dovednosti dětí.

Pro snadnější přístup rodin k hřištím rozšíříme městský web o stránku věnovanou hřištím v Klatovech a integrovaných částích města.

 

  • Další zájmové aktivity

I nadále budeme podporovat cílené aktivity DDM, ZUŠ a organizací, které vytváří podmínky pro celoroční vyžití mladé generace (Skaut,….. ).

 

  • Dobrovolní hasiči

Sbory dobrovolných hasičů mají nezastupitelnou roli při ochraně majetku spoluobčanů během požárů a při živelných pohromách. Zejména v našich integrovaných obcích se podílí také na kulturním a společenském životě. Starají se o výchovu mladých hasičů i vzhled obce. Podpora a vytváření podmínek pro jejich činnost jsou velmi dobře vynaložené prostředky.

 

  • Senioři


    Aktivní život dnes rozhodně nekončí s koncem pravidelného pracovního života. I nadále se vynasnažíme maximálně podpořit všechny aktivity spojené s touto věkovou kategorií, ať už se jedná o Klub seniorů, který zcela zásadně přispívá ke kvalitě života svých členů, nebo o další činnosti a aktivity seniorů v našem městě, včetně vzdělávání formou univerzit třetího věku. Podpoříme také činnost organizací, které se starají o seniory a poskytují pečovatelské a asistenční služby. Jsme připraveni uvést do provozu web pro seniory jako součást městských stránek.
  • Handicapovaní občané

I nadále budeme usilovat o odstranění bariér pro znevýhodněné občany, ať už se jedná o opravy chodníků a úpravy veřejného prostranství pro bezpečný pohyb nebo vstup do budov, na kulturní a jiné společenské akce, možnosti využívání městské hromadné dopravy. Podpoříme úzkou spolupráci města s organizacemi, které se věnují práci s handicapovanými občany, i prostřednictvím grantů.

 

Klatovy-město aktivních lidí Klatovy-město aktivních lidí
Budoucnost začíná
doma.