Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Klatovy-bezpečnost a ochrana města

KLATOVY – bezpečnost a ochrana města

Pocit bezpečí města chápeme v širších souvislostech. Více než v jiných oblastech jsme odkázáni na součinnost státních institucí. Jen s jejich podporou mohou mít námi přijatá opatření silný efekt.

 

  • Bezpečnost

            Razantně jsme prosazovali vytěsnění hazardu z města. Za pravdu nám dal i Ústavní soud. Počet hracích přístrojů poklesl na třetinu. Zrušení zbývajících  je v rukou toho, kdo je proti vůli města povolil – Ministerstva financí.

           

         Stejně razantně postupujeme i v případě soukromých ubytoven. Ubytovací poplatky jako sociální podpora jsou pro ně snadným výdělkem. Městům i obcím však nic pozitivního nepřináší. Provádíme jejich důsledné kontroly. Proto v bývalém objektu Stavebního podniku ubytovna nevznikla. O místní lidi v nouzi se postarat dokážeme vlastními silami, další soukromé kapacity jsou nežádoucí.        

            Sociální dávky nemají být zadarmo. Využívali jsme možnosti zapojit do veřejné služby lidi dlouhodobě pobírající dávky v nezaměstnanosti.  Na úklidu města se zapojilo více než 100 občanů. Bohužel institut veřejné služby byl zrušen.  Bude-li obnoven, opět jej využijeme.

           Hlavním garantem bezpečnosti ve městech musí být státní orgány. Nedojde-li k zásadní změně, jsme připraveni posílit počet městských strážníků tak, abychom navýšili počet hlídek zejména v nočních hodinách.

  • Ochrana majetku před živelnými pohromami

Stále častěji je ohrožován majetek obyvatel v blízkosti vodních toků Úhlavy a Drnového potoka. Výstavba severozápadního obchvatu je zároveň i součástí ochrany Tajanova před velkou vodou.

            Nejvíce ohroženou lokalitou během přívalových dešťů je však část Lub. Zahájili jsme výstavbu poldru na Mochtínském potoce a prosadili vyčištění koryta Drnového potoka.  Aktivně se podílíme na přípravě dalších opatření v povodí Drnového potoka, a chceme prosadit jejich realizaci, aby majetek obyvatel v záplavových oblastech byl co nejvíce ochráněn.

 

  • Doprava

Vybudování dopravního hřiště – prevence a získání návyků v dopravních situacích

Klatovy-bezpečnost a ochrana města Klatovy-bezpečnost a ochrana města
Budoucnost začíná
doma.