Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Bilanční rozhovor o městských financích s místostarostou města Klatovy Ing. Václavem Chroustem

Položili jsme panu místostarostovi tři otázky:

Pane místostarosto, jsme v druhé polovině roku  a blíží se komunální volby. Do Vaší kompetence patří rozpočet, máme tedy jednoduchou otázku. Jsou Klatovy ve stejné finanční kondici jako před čtyřmi léty? Podařilo se udržet jejich rating?

Věřím, že odpověď na tuto otázku dokáže dát každý, kdo sleduje Zpravodaj města. V něm se snažím, a nejen já, průběžně a otevřeně informovat o finanční situaci města. Kromě toho průběžně a opět, řekl bych v nadstandardní úplnosti, zveřejňujeme všechna podstatná finanční data na www stránkách města v části věnované rozpočtu. Například nyní jsou tam k dispozici kompletní rozbory hospodaření města za 1. pololetí roku 2014, včetně všech příspěvkových organizací, které město má. Zájemci si je mohou prostudovat, případně přišli na jednání zastupitelstva dne 9. 9., které bylo právě rozborům hospodaření (ale nejen jim) věnováno. Ale abych odpověděl konkrétně na Vaši otázku, dovolte mi uvést jen několik dat:

Za prvé - koncem roku 2010 jsme měli k dispozici finanční prostředky (tj. zůstatky našich účtů u bank) ve výši 80,2 mil. Kč, k 30. 6. 2014 je zůstatek finančních prostředků 181,2 mil. Kč, a to navzdory tomu, že jsme jen za prvních 6 měsíců letošního roku investovali téměř 80 mil. Kč. Za druhé - průběžně splácíme investiční úvěry, které město má. O úvěrech jsem podrobně hovořil již v červencovém čísle Zpravodaje města Klatovy. Připomínám tedy jen, že koncem roku 2010 celková výše úvěrů přesahovala částku 200 mil. Kč, koncem roku 2014 budou investiční úvěry pod úrovní 140 mil. Kč. Znamená to, že současné zastupitelstvo cílevědomě (a já říkám zodpovědně) snižovalo úvěrové zatížení města. Opět jen pro připomenutí – jde celkem o tři úvěry, ten první je na projekt „Čisté město“, je hrazen z nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu, další dva pak jsou hypotéční úvěry, které jsou spláceny z nájemného za byty, jež byly z těchto prostředků pořízeny. Ani jeden z úvěrů neohrožuje běžné hospodaření města. Za třetí – už od roku 2007 si město nechává zpracovat tzv. rating, a to od mezinárodně uznávané agentury Moody´s. Letošní rating byl představen na jednání zastupitelstva 9. 9. Rád bych uvedl, že rating na úrovni „Aa1.cz s výhledem stabilní“ je nejvyšší rating, kterého české město může dosáhnout. Je to vlastně jakási jednička na pomyslném vysvědčení. Jsme rádi, že tento rating město Klatovy drží dlouhodobě a že i zdůvodnění, které agentura dává - cituji: „Národní rating Aa1.cz udělený městu Klatovy odráží obezřetný přístup vedení města, díky kterému město dosáhlo dobrých provozních výsledků a solidní úrovně hotovostních rezerv, které pokrývají dluh města...“  –  je pro nás pozitivní. Občas slyšíme kritiku, proč si vůbec rating necháváme zpracovat. Ano, můžeme se bez něj „obejít“, ale neuslyšíme potom kritiku, že se „ratingu bojíme?“ a proto jej nechceme?

Hovoříme-li o hospodaření města, měli bychom se vlastně věnovat i organizacím, které město má. Jak si vedou ony?

Ano, to je správné. Město je zřizovatelem několika příspěvkových organizací a dále je „vlastníkem“ (přesněji společníkem či akcionářem) několika obchodních společností. Budeme-li se nejprve zabývat příspěvkovými organizacemi, tak všechny hospodaří s kladným výsledkem, můžeme tedy hovořit o zisku nebo o úspoře provozního příspěvku. Všechny jsou zodpovědné, respektive jejich ředitelé a ředitelky a samozřejmě i další vedoucí pracovníci. Město stoprocentně vlastní (tj. je jediným vlastníkem) další tři společnosti s ručením omezeným. Hospodaření těchto společností je hodnoceno pravidelně na jednání rady města, zpravidla jde o detailní a věcné jednání. Názor na to, jak městské organizace hospodaří, si však může udělat každý občan sám. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací jsou, jak už jsem uvedl, na www stránkách města.

Výroční zprávy společností s ručením omezeným jsou pak ve sbírce listin rejstříkového soudu, k té se každý dostane snadno, stačí jen na internetu zadat www.justice.cz. Doufám tedy, že čísla odpověděla sama na Vaši otázku – organizace si vedou dobře. Je tu ještě jedna věc, kterou bych rád zmínil – finanční stabilita organizací je dána finanční stabilitou města. To, že město dobře hospodaří, dává určitou jistotu i jeho organizacím. Samozřejmě u různých organizací je váha našeho příspěvku různá – školy, např. dostávají příspěvek na osobní náklady (tj. mzdy a sociální a zdravotní pojistné) od státu, Měst. Ústav sociálních služeb statečně bojuje nejen o platby od pojišťoven, ale též o různé granty a dotace na sociální činnosti, které provozuje. Ale v případě Městského kulturního střediska příspěvek od města představuje více než 50% jeho výnosů, u Technických služeb více než 70% a u Městské knihovny příspěvek města dosahuje téměř 90% jejích výnosů. To, myslím, dostatečně ilustruje fakt, že rozumné hospodaření města a jeho stabilita jsou základem stability těchto organizací. Na městu pak je, aby požadovalo jejich efektivní výkon – chcete-li výborné služby. A i to, jak organizace své služby poskytují, v jakém rozsahu, kvalitě, přístupu, bylo předmětem diskuse při rozborech hospodaření.

Co byste rád řekl závěrem?

Rád bych poděkoval všem zastupitelům za spolupráci. Jsem rád, že v Klatovech není rozpočet „politikem“ a že se snažíme věcně, realisticky a společně řešit vše potřebné. Vím, že to není samozřejmé, i proto jsem klatovským zastupitelům za tento přístup vděčný. Poděkování bych rád vyjádřil i zaměstnancům úřadu, kteří se na přípravě rozpočtů, investičních projektů, územním plánu atd. tedy věcí, které jsem měl možnost ovlivňovat a koordinovat, podíleli. V drtivé většině měli snahu věci řešit. Poděkování patří všem občanům města a integrovaných obcí, kteří se mně snažili přinášet podněty, komentáře, názory – byla to důležitá zkušenost, důležitá zpětná vazba. Ještě jedno poděkování mám na mysli, je však osobní a tudíž jej i osobně „vyřídím“. Příště, předpokládám, budu hovořit o budoucnosti.

 

Přeji Vám vše dobré, Václav Chroust.

 

Zpravodaj města Klatovy: http://www.klatovy.cz/klatovy/zpravodaj.asp

Detailní informace k městskému rozpočtu: http://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp

Budoucnost začíná
doma.