Klatovská ODS

Rudolf Salvetr poskytl předvolební vyjádření pro Klatoviny

 

 

Lídr kandidátky ODS pro komunální volby a starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr poskytl vyjádření pro předvolební anketu internetového blogu Klatoviny. 

Přinášíme Vám ho v celém znění:

 

 

 

 

ODS (kandidátka č. 10)

odpovědi zpracoval Mgr. Rudolf Salvetr  1) Které tři problémy Klatov považujete za nejzásadnější a jakým způsobem je chcete konkrétně řešit?

 

  1. a)Nezbytné pro nás i široké okolí je kvalitní dopravní napojení na Plzeň i Bavorsko. Jasnou prioritou je obchvat Klatov a pokračování modernizace silnice I/27 od dálnice do Klatov. Je to podstatné pro lidi dojíždějící za prací stejně jako firmy podnikající v našem městě. V neposlední řadě i pro rozvoj turistického ruchu na Šumavě. Vybudování obchvatu by mělo výrazně snížit tranzitní nákladní dopravu městem

 

  1. b) Musíme se připravit na to, že se trvale (a je to velmi dobrá zpráva o stavu naší zdravotní péče i celkové kvality života) zvyšuje věk dožití našich spoluobčanů. Bohužel vyšší věk přináší s sebou i řadu potíží a jsem přesvědčen, že senioři, kteří po celý život byli svému městu prospěšní, si zaslouží zajištění důstojných podmínek. Bude nezbytné rozšířit kapacitu zařízení poskytujících jim potřebné zázemí a péči. Pomoci by měly jak byty v bývalé vojenské ubytovně Na Bělidle, tak připravovaná přestavba objektu staré porodnice na specializované centrum v areálu nemocnice.

 

  1. c) Nový územní plán nám dává jasný pohled na to, kde a jak je možné území města využít.

Pro stabilitu obyvatel města považuji za důležitou bytovou výstavbu. Výstavbu soukromých investorů by město mohlo doplnit nabídkou dostupného bydlení (startovacích bytů pro mladé rodiny či i pro ty, kdo chtějí začít žít „single“ ). Rozhodující roli zde mohou sehrát podpory ze strany státu. Nikoliv však jako dosud jen pro „znevýhodněné“ spoluobčany, ale cíleně pro ty, kdo se chtějí aktivně zapojit do pracovního i společenského života.

 

 2) Komunální volby jsou do značné míry o osobnostech. Vyberte 3 kandidáty z Vaší kandidátky, stručně je představte a uveďte, proč právě oni by měli zasednout ve vedení města.

 

Je těžké vybrat jen tři osobnosti, protože většina mých kolegů má značné profesní zkušenosti a intenzivně se zajímají i o dění v našem městě a jsou pro něj přínosem. Naše kandidátka je velmi vyváženě složena jak s ohledem na pracovní profese jednotlivých kandidátů, tak i s ohledem na jejich věkové spektrum. Považuji to za velmi důležité pro práci budoucích zastupitelů. Ze zkušenosti vím, že všichni, kdo se do komunálních voleb zapojí, jsou ochotni těm zvoleným posléze pomáhat. Každý názor, jehož se mi dostane, a  byť s ním nemusím souhlasit, je pro mne osobně velmi cenný.

 

Václav Chroust – můj nejbližší spolupracovník. Kvalitní ekonom, o kterého se  mohu „opřít“.  Uvážlivě nakládá s městskými financemi. Jme zajedno, že nelze město zadlužit, je třeba využívat vícezdrojové financování včetně dotačních programů a rozumné investice mají sloužit prakticky všem Klatovanům včetně integrovaných obcí (obnova veřejných prostranství, komunikací, kulturní dědictví). Za důležitou považuje i spolkovou činnost(sportovní, kulturní,..), která je základem života každého společenství lidí. V soukromí člověk značného kulturního a historického rozhledu.

 

Hana Kristová – ředitelka Galérie Klatovy - Klenová. Při řízení organizace umí vyváženě spojit  uměleckou stránku s finančními možnostmi. Není to jednoduché, ale daří se jí to. Oceňuji u ní jako manažerky schopnost dát dohromady jednotlivé odborné pracovníky a připravit bohatý, zajímavý program výstav, které přispívají ke kulturnímu životu našeho města.

 

Petr Fiala- představitel soukromé sféry. Umí být tvrdým oponent při jednání rady města. Nikoliv však laciným, snaží se přicházet s návrhy na řešení a velmi intenzivně se zapojuje do práce i v rámci Lub, kde bydlí a podniká. Osobně si jej vážím za to, že dovede i přijmout názor a argumenty druhých. A naprosto nekompromisně hájí zájem města.

 

3) Programy a priority kandidujících stran v komunálních volbách bývají velice podobné -  existuje nějaké „klatovské“ téma či problém, kterému není věnována dostatečná pozornost a vaše strana/ sdružení by jej chtěla uchopit/ řešit?

Dlouhodobě se snažíme pokrývat všechny „palčivé“ záležitosti dotýkající se života ve městě a věnujeme jim pozornost. Některé z nich jsme bohužel schopni řešit jen ve spolupráci se státem, což trvá na můj vkus dlouho. Jsem v těchto případech netrpělivý, ale v žádném případě na ně nemíním rezignovat.

 

  1. a) Přestože všechny policejní statistiky včetně „mapy bezpečí“ jasně ukazují, že žijeme v klidném a bezpečném městě, jsem ostražitý a nechtěl bych tuto záležitost podcenit. Zlobí mne naprosto zbytečné projevy vandalství, či nočního hulvátství.Důrazně budu požadovat pokračování spolupráce MP s Policií ČR, která je pro město jednoznačně prospěšná. Za chybu považuji zrušení nástrojů, kterými mohly obce výrazněji ovlivnit chování zejména lidí, kteří nejsou trvalými obyvateli města. Bohužel již nemůžeme uplatnit zákaz pobytu ty, kdo opakovaně páchají přestupky. Hodně bych stál o to, aby zákonodárci tuto pravomoc do obcí navrátili. Rychle se totiž takový postup rozkřikne a v minulosti jsme se jej nerozpakovali využít. 

 

  1. b) Takřka nekonečným tématem je pro mne i nadále voda. Jednou je jí nadbytek, jindy schází.Pokračovat určitě musíme v dalších krocích při realizaci protipovodňových opatřeních v Lubech. Podstatným tématem v případě pokračování suchých let budou i zdroje pitné vody v našich integrovaných obcích, které není možné zásobovat z centrálních rozvodů.

 

4) Oznámkujte (pomocí školní stupnice) činnost vedení města v letech 2014-2018. Uveďte, co se dosluhující Radě města povedlo a co ne.

 

Žádám o omluvu, ale známkovat mne samého přísluší jinýmJ.

Za podstatné považuji, že rada města nevedla mezi sebou žádné války a byla schopna fungovat jako tým. Nikdy však nechyběla názorová různost. Často jsme dlouho diskutovali nad připravovanými záměry a chtěli je mít podloženy jasnými údaji.  Projednávali jsme je i napříč zastupitelstvem při celé řadě pracovních jednání. Jsem přesvědčen, že zastupitelé nemají být překvapováni. Mají mít jasný přehled o předkládaných záměrech, aby o nich mohli s čistým svědomím rozhodovat. Výsledkem tohoto postupu snad jsou například nejen zrealizované četné opravy komunikací (také spolu s krajem či státem), revitalizace městských parků, práce v našich integrovaných obcích včetně finančně náročného vodovodu do Točníka (záhy do Dehtína), ale i podpora významných kulturních a sportovních akcí.

Velkým úspěchem je schválení „Územního plánu města“. Spolu s vypracovanou „Strategií města“ jsou to významné dokumenty, které nám umožňují a pomáhají pracovat pro město nikoliv nahodile, ale s jasným směrem a plánem financování.


5) Jak se díváte na úvahy o tzv. sociálním bydlení, tedy zjednodušeně řečeno na koncept, kdy by město mělo poskytovat byty ve svém majetku sociálně slabým či obecně znevýhodněným? Nebo máte svůj vlastní návrh, jak zajistit bydlení pro znevýhodněné a bojovat proti tzv. obchodu s chudobou (ubytovny)?      

 

Dramaticky nesouhlasím s tím, že se má pomáhat takřka výhradně sociálně znevýhodněným. Státní podpora dlouhodobě nenahrávala výstavbě bytů pro začínající rodiny. Několikrát jsme raději odmítli dotační program zaměřený na výstavbu bytového domu, který bychom mohli využít takřka výhradně pro bydlení např. lidí vracejících se z výkonu trestu či právě sociálně znevýhodněných. Ještě větším problémem je ze strany státu naprosto nesmyslné, řádně nekontrolované vyplácení sociálních příspěvků na bydlení. Užitek z tohoto bydlení (byznysu s chudobou) má pár jedinců, problémy plynoucí z migrování příjemců těchto dávek však leží na obcích.

Řešení: Obce jsou se znalostí věci schopny pomoci lidem, kteří trvale v daném místě bydlí a také je v rámci možností usměrnit. Místo dávek lidem pohybujícím se mezi všemi možnými ubytovnami jsem pro využití těchto financí do projektů na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce, které byty přidělují, by pak měly možnost ovlivnit složení nájemníků.

 

Odpovědi dalších lídrů kandidátek najdete na následujícím odkazu:

https://klatoviny.blogspot.com/2018/09/komunalni-volby-v-klatovech-2018-anketa.html

 

Budoucnost začíná
doma.