Klatovská ODS

3. kapitola našeho volebního programu

 

Kapitola 3. Klatovy: rozpočet, ekonomika, podnikání.

Město Klatovy je ve velmi dobré finanční kondici. Příznivý rating (ocenění) od nezávislé mezinárodní agentury Moodys zejména zdůrazňuje „ uvážlivé řízení rozpočtu, díky kterému město dosahuje výrazných provozních přebytků. Tyto přebytky doplněné evropskými dotacemi umožňují městu udržet vysokou kapacitu samofinancování … zadluženost města je v současnosti podprůměrná a bude dále klesat. Rating města bere v úvahu velmi dobrou likviditu města a rostoucí hotovostní rezervy.“  Za posledních osm let snížilo město své investiční úvěry o více než 130 mil. Kč, z 203 mil. Kč (konec roku 2010) na 67 mil. Kč (konec roku 2018). Ve stejném období zvýšilo objem peněžních prostředků z 80 mil. Kč na 290 mil. Kč. Vytvořili jsme si dobré výchozí předpoklady pro financování budoucích investičních projektů. Zodpovědná, profesionální a praktická finanční politika města je i do budoucna nutným předpokladem jeho dalšího rozvoje.  A takovou hodláme dělat i nadále.

Oživení českého hospodářství je patrné i v Klatovech. Objevují se nové zakázky a příležitosti, mnohdy však chybějí kvalifikovaní pracovníci, neboť míra nezaměstnanosti v Klatovech již po delší dobu klesla pod 2%. Nicméně nemusí tomu tak být vždy. Spolupráci s místními firmami a podnikateli považujeme za zásadní pro stabilitu města.

Dlouhodobá strategie města „pečovat o infrastrukturu materiální, sociální, kulturní a vzdělávací prostřednictvím svých organizací“ je správná. 

Chceme proto nadále držet ve svých rukách organizace a společnosti zajišťující základní potřeby obyvatel města – vodu, teplo nakládání s odpady, úklid a údržba města.

Budeme jako doposud usilovat o efektivní činnost a řízení svých organizací. Jejich prostřednictvím budeme realizovat praktickou hospodářskou strategii města. Technické služby musejí zajistit bezchybný provoz města (zejména údržbu a úklid komunikací, parků, veřejných prostranství, péči o zeleň), provoz sportovních zařízení (plavecký bazén, letní lázně), ale i hřbitovů a krematoria. Městský ústav sociálních služeb musí poskytovat vysoce profesionální a kvalifikované služby zejména v domech a zařízeních pro seniory. Staří lidé si zaslouží respekt, vstřícné a přátelské chování ze strany personálů našich zařízení. Městské kulturní středisko a Městská knihovna se musejí společně podílet na kulturním a společenském životě města. Základní školy a mateřská škola musejí poskytovat kvalitní výchovu a vzdělání, vždyť jsou tou první a důležitou bránou do světa, jíž procházejí nejmladší Klatované. Provozní příspěvek, který město Klatovy poskytuje svým příspěvkovým organizacím, dosáhl v letošním roce 130 mil. Kč.  Svojí činností musejí organizace prokázat, že jde o dobře investované peníze.

Odpadové společnosti, jež město Klatovy vlastní, mají za povinnost poskytnout občanům města a integrovaných obcí včasné, bezvadné a profesionální služby. I proto město Klatovy od roku 2012 investovalo do oblasti odpadů více než 100 mil. Kč : postavena  byla  moderní kompostárna, v činnosti je kvalitní sběrný dvůr včetně nové dotřiďovací linky. Výrazně byly obměněny kontejnery na separovaný odpad, pro jeho uložení vznikla i 4 podzemní stanoviště. Nové je překladiště komunálního odpadu na skládce ve Štěpánovicích. Zde byla též revitalizována jedna etáž skládky a připraveny prostory na další období. Významné byly i investice do technologií (např. drtič odpadů, kompostér.) Z dotace a s příspěvkem města bylo občanům poskytnuto více než 1.800 zahradních kompostérů.

Významný podíl na životě města a jeho integrovaných obcí mají i městské společnosti Šumavské vodovody a kanalizace, Klatovská teplárna, Lesy města Klatovy, Správa nemovitostí Klatovy, i obecně prospěšná společnost Zimní stadion.

Výsledky společností, ale zejména ceny, jež účtují občanům, dokazují, že strategie města „držet vlastnictví a podíly v obchodních společnostech i být zřizovatelem určitých příspěvkových organizací“, je racionální a oprávněná.

Město nezvyšuje daň z nemovitostí, nájmy z nebytových prostor, zdarma poskytuje občanům služby sběrného dvora, významně dotuje městskou hromadnou dopravu, koordinuje údržbu a péči o komunikace.  Hodláme v tomto pokračovat, město tím přispívá ke stabilitě prostředí pro občany a je čitelné i pro podnikatele.

Z rozpočtu město vynakládá na opravy komunikací více než 25 mil. Kč ročně. K nejnáročnějším opravám a rekonstrukcím patřily ulice Úzká, Akátová, Lipová, Plzeňská, komunikace ve Štěpánovicích, v Lubech, v Točníku. Za posledních osm let jsme na údržbu a opravy komunikací vynaložili z rozpočtu města částku 171 mil. Kč, na investice v tom samém období a též do komunikací 148 mil. Kč, celkem tedy 319 mil. Kč.

V roce 2019 hodláme mimo jiné opravit ulice Kollárovu, Podhůreckou, Nerudovu, vybudovat parkovací místa v Mánesově ulici.

Usilujeme o to, aby Klatovy byly stejně úhledné, čisté a udržované jako města a městečka v Bavorsku. I proto hodláme navýšit částku, jež bude vynaložena na komunikace, na 40 mil. Kč ročně.

Město se chová jako řádný hospodář.

Budoucnost začíná
doma.