Klatovská ODS

5. kapitola našeho volebního programu

Kapitola 5 – Společenský život, kultura, vzdělání, péče o památky.

Stojíme o to, aby Klatovy byly kulturním, vzdělaným a společenským městem. Aby nabídka akcí a událostí byla pestrá, široká a četná. Kulturu a pestrý společenský život nemůže organizovat jen město samo. Proto budeme nadále podporovat nejen projekt Zdravé město, Mezinárodní festival komorní hudby, mezinárodní folklórní festival, akce připomínající barokní dědictví našeho města, ale jsme připraveni podporovat i přirozenou iniciativu a aktivitu občanů.  Vážíme si spolupráce se Základní uměleckou školou Klatovy, Stálou divadelní scénou, Vlastivědným muzeem Dr. Karla Hostaše, Sokolem a dalšími. 

Společenský a spolkový život našeho města a zejména v integrovaných obcí velmi pozitivně ovlivňují sbory dobrovolných hasičů. Vážíme si jejich činnosti i připravenosti pomoci. Opakovaně jsme „své sbory“ podpořili a hodláme tak činit i v budoucnosti. Jsme připraveni investovat do další obnovy vybavení zásahových jednotek tak, aby jejich práce byla efektivní a co nejvíce bezpečná. Po vybudování nové zbrojnice v Lubech jsme připraveni pokračovat v budování a spolufinancování zázemí v dalších částech našeho města – projekční práce jsou ukončeny na zbrojnici ve Štěpánovicích a připravujeme zbrojnici v Soběticích.

Důležitá je i péče o památky a jejich zapojení do života města. Klatovské katakomby s téměř 50 tisíci návštěvníky ročně, Pavilon skla s 10 tisíci návštěvníky, Černá věž s 13 tisíci návštěvníky jsou dnes nejen turistickými cíli, ale i ( spolu s klatovskými karafiáty) mediálně známými symboly města.  Představují významný ekonomický impuls, neboť přivádějí do města nové návštěvníky. Za důležité proto považujeme postupné dokončení revitalizace jezuitského komplexu jako nejvýznamnějšího kulturního dědictví Klatov a jeho plnou integraci do centra města. Přispěli jsme na opravu jezuitského kostela, která právě probíhá, v roce 2019-2020 opravíme budovu divadla. Stejně tak dokončíme úpravu poslední části jezuitské koleje včetně nesmírně cenného refektáře. Nezbytným předpokladem pro to je pokračování ve výborné spolupráci s římskokatolickou farností a Plzeňským krajem.

Společným pojítkem kulturních, vzdělávacích, spolkových a společenských akcí je jejich příspěvek k životu města. Jemné předivo vztahů, událostí, prožitků ve svém  důsledku posiluje pocit vzájemné sounáležitosti, prožitek domova. Těší nás, když probíhají nejrůznější aktivity v nově revitalizovaných sadech a parcích. Vždyť Mercandinovy sady s kolonádou a Vrchlického sady s promenádou ke společenskému využití přímo vybízí. V péči o městskou zeleň, o revitalizaci dalších parků a lesoparků hodláme postupně a v rámci finančních možností pokračovat. Souvisí s vytvářením prostředí a podmínek pro příjemné trávení volného času nás všech. Máme jasnou představu o postupné obnově dalších veřejných prostorů. Zaměříme se na „Vodojem“ a Křesťanský vrch. V souladu s tím, že Hůrka jako les zvláštního určení je hojně využívána ke krátkodobé rekreaci, budeme i zde pokračovat v odpovídajících úpravách.

Budoucnost začíná
doma.